Riksjaktkonsulentens kommentar till nya föreskrifter för älgförvaltningen

lördag, 10 december 2011
Av: Uno

Riksjaktkonsulent Han von Essens sammanfattande kommentar till de nya föreskrifterna för älgförvaltning

Nu har Naturvårdsverkets föreskrifter för den framtida älgförvaltningen kommit. Se länken som bifogas längst ned. De träder i kraft 1 januari 2012. Jakt enligt nuvarande bestämmelser får bedrivas till 29 februari 2012. Förutom det som framgår av Svensk Jakt artikel på Jägareförbundets hemsida kan följande nämnas.

I och med att föreskrifterna nu är klara så är verktygslådan för det nya älgjaktsystemet i stort sett komplett. Nu återstår för alla som är engagerade i älgförvaltningen att hantera regelverket, manualer och andra anvisningar på ett klokt sätt så att vi kan skapa och upprätthålla en älgstam av högsta kvalité i balans med fodertillgång och med hänsyn till viktiga allmänna intressen.

Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetet för ett – på biologisk grund – enhetligt och produktionsanpassat älgjaktsystem som stimulerar till samverkan. Man kan konstatera att förhållandena i den nya älgförvaltningen tydligt pekar i den riktningen.

Möjligheten att fälla vuxet djur utan särskilt arealkrav finns inte längre. Detta är en historisk förändring! En annan angelägen detalj i det nya systemet som förbundet arbetat för är att första tilldelade älg på licensområden ska vara en älgkalv. Vidare har vi strävat efter en indelning av landet i geografiskt och biologiskt lämpliga älgförvaltningsområden. Detta är nu en verklighet. Tillsammans med att älgskötselområdena utpekas som de viktigaste byggstenarna i älgförvaltningen skapas nu förutsättningar för en bättre och nödvändig samverkan över stora områden, inklusive en effektivare datainsamling.

Nu är det upp till jägare, markägare, skogsbruksföreträdare m.fl. att se till att resultatet blir det förväntade. Alla, inklusive viltförvaltningsdelegationen och länsstyrelsen, måste nu i samverkan och dialog ha älgförvaltningens bästa för ögonen.

I det nya systemet ska skötselområdenas planer – tillsammans med fakta om älgstammen, fodertillgång, älgskador på skog m.m. – utgöra grunden för förvaltningsområdenas planer. Därmed kommer jägarnas synpunkter och kunskaper att bli en mycket central del i älgförvaltningen. Detta understryker också fördelen för jägarna av att vara med i ett skötselområde för att kunna påverka förvaltningsområdenas bedömningar, innan de godkänns av länsstyrelsen. Är man inte med i ett älgskötselområde har man heller inget reellt inflytande i älgförvaltningen!

Vad gäller finansieringen av systemet finns det dock ett orosmoln. Här måste länsstyrelsen ta ett särskilt ansvar för att hålla hårt i administrationen så att inte fällavgifterna skenar i väg. Olika tillgång på älg ställer stora krav på länsstyrelserna att vara effektiva. Det inte är rimligt att jägarna ska stå för hela kostnaden för en älgförvaltning som tveklöst är ett mycket stort angeläget samhällsintresse. Jägareförbundet kommer att bevaka detta förhållande noga och vid behov begära att regeringen tillser att det kommer in mer allmänna medel i systemet utöver det som jägarna står för.

Hans von Essen

Riksjaktvårdskonsulent

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-och-vilt/Viltforvaltning/Regeringsuppdrag-om-vilt/Algforvaltning-med-okad-samverkan-i-fokus/

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.