Eftersök och viltolyckor

fredag, 19 augusti 2022
Av: admin

Nationella Viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet NVR har ersatt den organisation som tidigare benämndes SES (Trafiksäkerhet i samverkan). NVR består av i princip samma organisationer som ingick i SES. NVR har en speciell hemsida (http://www.viltolycka.se/hem.aspx) där du kan läsa aktuell information om organisationen och om viltolyckorna i landet. Du kan här få fram t ex hur många viltolyckor av olika de slag som inträffat i din kommun och vilka vägavsnitt som är de mest utsatta. Aktuell information är att man nu lagt fast vilka krav som skall ställas på de eftersöksekipage som ingår i NVR-organisationen.

NVR hemsida. (Du har bl a under fliken ”statistik” möjlighet att ta fram antal olyckor inom din kommun)  – här.

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FAP)  gällande viltolycksarbetet.(FAP, nya ”riktlinjer” kommer under 2019).

Viktigt att respektera viltolycksskyltar och fartgränser – kolla varför:

Viltolycksorganisationen i Skåne

I Skåne inträffar ca 7000 viltolyckor per år. Detta i sin tur innebär att det i genomsnitt inträffar ca 13 viltolyckor per dag eller 6,5 viltolyckor per vägmil i Skåne. Viltolyckorna inträffar oftast på samma ställe längs vägarna. Antalet viltolyckor per dag varierar med årstiden. Under hösten är det högsäsong för viltolyckor (september – januari) beroende på en större föryngringsstam, väderlek och fler aktiviteter i skog och mark.

Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Regeringen gav den 1 januari 2007 Rikspolisstyrelsen (RPS) i uppdrag att vara huvudman för viltolyckshanteringen i landet. Samtidigt bildades då Nationella Viltolycksrådet (NVR). SES (TrafikSäkerhet och Eftersök i Samverkan) upphörde när NVR bildades.

För närvarande ingår 15 aktörer i NVR:
Polisen,
Trafikverket
Svenska Jägareförbundet

Jägarnas Riksförbund
Länsstyrelserna
Svensk Bilprovning
SOS-Alarm
LRF
Naturvårdsverket
NTF
Skogsstyrelsen
IF
Länsförsäkringar
Svenska Kennelklubben

VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut)

SJ

Ordförande i NVR är länspolismästare Håkan Karlsson länspolismästare i Norrbotten.
Verksamhetsledare är kommissarie Lars Sävberger på RPS (Rikspolisstyrelsen) 070-669 00 13 eller 08-547 29 32.
Inom varje län finns en länssamordnare för polisen respektiver för jägarorganisationen.
Länssamordnare för Polismyndigheten i Skåne är Tommy Nilsson.

Länssamordnare för jägarorganisationen i Skåne är Magnus Grönvall, 070-594 95 03.
Inom varje närpolisområde finns en utsedd polis som ansvarar för de lokala kontakterna.
Inom varje jaktvårdskrets finns en jägare som är samordnare för viltolycksorganisationen inom kretsen

Man kan i korthet säga att NVR har ”två ben”.

·    NVR ska utveckla en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt.
o    Svenska Jägareförbundet tillsammans med Jägarnas Riksförbund ansvarar inom ramen för sitt allmänna uppdrag att tillhandahålla jägare med spårhundar och kontaktmän inom viltolycksorganisationen.
·    NVR ska verka för förbättrande viltolycksförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt.
o    Vägverket ansvarar för utveckling av viltolyckförebyggande åtgärder.

Vad kan bilisterna göra för att om möjligt undvika viltolycka?

·    Hastigheten är av avgörande betydelse för att förhindra viltolycka – anpassa hastigheten efter förhållanden och tänkt på risken att vilt kan dyka upp på vägen.
·    Leta efter vilt – kör med ett vidgat synfält.
·    Viltolyckorna inträffar oftast på samma ställe längs vägarna. Försök memorera var Du sett vilt vid vägen tidigare.
·    Väj helst inte för rådjur och annat småvilt. Kan verka grymt, men det som finns bredvid vägen är ofta ett sämre alternativ än att krocka med rådjuret. Allvarliga olyckor i samband med rådjurskollision är inte så vanliga, men i de fall de inträffar är det ofta väjningar med påföljande kollision med träd, mötande fordon eller annat som är orsak.
·    Kommer klövvilt upp på vägen kommer oftast flera djur efter i följd
·    Respektera viltvarningsskyltarna

Råd till bilisterna efter inträffad viltolycka kan sammanfattas i följande fyra punkter:
1.    Varna andra trafikanter – se till att det inte sker ännu en olycka.
2.    Försök om möjligt flytta djuret från vägbanan och om bilen går att flytta, parkera på ett trafiksäkert ställe.
3.    Markera platsen – ta vad du har och bind upp i vägkanten där djuret försvann eller ligger kvar.
4.    Anmäl olyckan till polisen på 112
5.    Lämna bra vägbeskrivning – nollställ trippmätaren och kör till ett fast riktmärke om du är osäker på var du är.
Skyldighet att meddela polisen och märka ut olycksplatsen
Om en viltolycka inträffat där älg, hjort, rådjur eller vildsvin blivit påkört, har bilisten en skyldighet att omedelbart ringa polisen samt märka ut olycksplatsen. Se vidare jaktförordningen § 40. Det finns ett straffansvar (dagsböter) i jaktlagen om så inte sker. Det finns flera fall där bilister har fått böta som inte fullgjort sin skyldighet.

Utmärkning av viltolycksplatsen
Tyvärr brister det ofta i utmärkningen av viltolycksplatsen. Det är svårt och nästan omöjligt för en eftersöksjägare att spåra upp det skadade djuret om olycksplatsen inte blivit utmärkt vilket i sin tur resulterar i ett onödigt lidande för det skadade djuret. Lämpligen kan den särkskilda viltolycksremsan som bilprovningen årligen delar ut användas för att märka ut olycksplatsen. Om viltolycksremsan inte finns med i bilen kan förslagsvis en plastpåse eller liknande användas. Huvudsaken att eftersöksjägaren kan hitta platsen. Ett bra sätt att ange olycksplatsen på är att nollställa bilens trippmätare vid olycksplatsen och sedan mäta avståndet till närmsta korsande stora väg.

Hantering av viltolycka.
Om en viltolycka inträffat och bilisten ringt 112 kopplar SOS-centralen samtalet vidare till polisens Länskommunikationscentral Syd i Malmö. Efter att samtalet kopplats fram till LKC Syd intervjuar operatören bilisten om vad som inträffat.

Förutom namn- och telefonuppgifter på föraren och platsangivelse för viltolyckan försöker operatören få fram vad för slags vilt som blivit påkört och om detta finns kvar på platsen eller försvunnit därifrån. I vilken riktning försvann i så fall viltet? Hur pass skadat var viltet mm?

Operatören försöker sedan konstatera på en digital karta var någonstans viltolyckan inträffat. Kartan är indelad i ett antal geografiska områden längs vägarna med uppgift om vilken jakträttsinnehavare alternativt eftersöksjägare som kan kontaktas. Operatören ringer sedan till jakträttsinnehavare alternativt kontaktperson/eftersöksjägare och informerar om viltolyckan. Inom ramen för samarbetet i NVR har LKC Syd tillgång till ca 250 eftersöksjägare inom hela Skåne.

Jakträttsinnehavare alternativt eftersöksjägare har sedan att hantera frågan med omhändertagande av det påkörda viltet. Om viltet inte finns kvar på olycksplatsen kan ett eftersök inledas med syfte att spåra upp och avliva det skadade viltet för att förhindra att det lider i onödan. I normalfallet tillfaller det påkörda viltet jakträttsinnehavaren.

 

Nerladdningsbara filer

Viltolycksstatistik 2020-02-01 22 36 01
Rubrik: Viltolycksstatistik 2020-02-01 22 36 01 (0 click)
Rubrik:
Filename: viltolycksstatistik-2020-02-01-22-36-01.xlsx
Size: 68 KB
Vo-stat NVR Skåne 2018 CE pub
Rubrik: Vo-stat NVR Skåne 2018 CE pub (0 click)
Rubrik:
Filename: vo-stat-nvr-skane-2018-ce-pub.pdf
Size: 56 KB
Vo-stat NVR Skåne 2020 CE (003)
Rubrik: Vo-stat NVR Skåne 2020 CE (003) (0 click)
Rubrik:
Filename: vo-stat-nvr-skane-2020-ce-003.pdf
Size: 73 KB
Vo-stat NVR SVERIGE 2018
Rubrik: Vo-stat NVR SVERIGE 2018 (0 click)
Rubrik:
Filename: vo-stat-nvr-sverige-2018.pdf
Size: 16 KB