Förvaltningsplanen

Målet med förvaltningsplanen är att minska skadorna genom att minska populationerna. Det behövs regionala förvaltningsplaner och lokal samverkan mellan myndigheter, jägar- och lantbrukarorganisationer. I denna lokala samverkan behöver också jordbrukare och arrendatorer av mark delta, anser Naturvårdsverket. I vildsvinsområden och områden där det finns risk för vildsvinsetablering bör arrendeavtalen avhandla frågor om förebyggande åtgärder, ersättning för skador med mera.

Ökad jakt

Det behövs kraftigt ökad jakt för att snabbt minska antalet vildsvin. Jakttiden är redan mycket lång och kan inte bli längre. Det behövs bättre inriktning på jakten och att fler upplåter mark för vildsvinsjakt. Vildsvin är svåra att jaga och därför används ofta åtel, föda läggs ut på särskilda jaktplatser. Dessutom stödutfodras vildsvin för att hålla dem borta från åkrar och trafiken. Tyvärr använder många fortfarande mat- och kaffebröd, frukostflingor, godis, pasta och andra födoämnen som är avsedda för människor. Denna utfodring är direkt olämplig och bidrar bland annat till en kraftigare tillväxt av populationen. Därför innehåller förvaltningsplanen riktlinjer om typ av foder och fodergivor samt om lämpliga utfodringsplatser. Det är viktigt att inte jaga vildsvin på utfodringsplatserna eftersom de då söker sig nya födoplatser. Naturvårdsverket föreslår samtidigt i missivet till regeringen att om detta inte fungerar så bör Naturvårdsverket och Jordbruksverket få befogenhet att göra regler om utfodring av vildsvin och andra klövvilt som stödmatas och åtlas. Naturvårdsverket redovisade 2008 ett regeringsuppdrag för att komma till rätta med situationen och regeringen har beslutat att genomföra flera av förslagen för att förbättra jakten och förvaltningen av vildsvin. Läs mer om planen - http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Vildsvin-i-Sverige/