Viltdata

torsdag, 18 augusti 2022
Av: Uno

Jaktens framtid – Din insats är avgörande för allas vår jakt

Inrapporteringen av övrigt vilt är oerhört viktig ur många perspektiv, för samhället, för jakten, för viltet och för jägaren. Det finns många olika anledningar att rapportera.  Rapporteringen ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även viktig för att vi skall kunna bibehålla eller utöka jakttider och bidrar starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.

 Din rapport är viktig

Det är av största vikt att vi jägare levererar data om viltet och jakten som håller hög kvalitet.  Underlaget behövs till stöd i förvaltningen av våra viltstammar. Bra faktabaserade data om viltstammarnas utveckling är allt mer betydelsefullt i ett samhälle där information efterfrågas i allt snabbare takt.                                                         

Från flera håll pratas det om att vi har mer vilt än någonsin i Sverige. Stämmer det verkligen? För vissa arter råder det för tillfället goda förhållanden och de ökar just nu medan andra arter får det allt svårare. Älgstammen minskar av olika anledningar på de flesta håll, medan vildsvin, kronhjort och dovhjort ökar. Rådjursstammen har minskat kraftigt sedan rådjurexplosionen i slutet på förra seklet framförallt pga rävens återhämtning från skabben. Idag ligger rådjursstammen stabil sedan något decennium men visar även på att öka i några län.

I det moderna jordbrukslandskapet har småviltet fått det allt svårare och främst fälthare och rapphöns minskar i antal, samtidigt som grågås och vitkindad gås, gynnas och blir allt vanligare.

Hur ser viltstammarna ut där du bor och jagar? Givetvis finns det stora lokala variationer mellan olika biotoper och skillnader i hur jord- och skogsbruket bedrivs mm.

Kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer.

På Viltdata (www.viltdata.se) kan du rapportera ditt jaktlags avskjutning och bidra till Sveriges viltförvaltning. Uppgifter om rapportörer eller från enskilda områden särredovisas aldrig – statistiken används endast för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets och länsnivå.

På Viltdata kan du även se avskjutningsstatistik över våra jaktbara arter sedan 1939 då Svenska Jägareförbundet, på regeringens uppdrag, började sammanställa statistiken.

 Senast den 31 augusti behöver vi din rapport för att den ska hinna tas med i redovisningen för jaktåret 1/7 2019 – 30/6 2020. Om du av någon anledning inte kan rapportera via www.viltdata.se så kontakta er närmaste jaktvårdskrets eller Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter i Skåne så hjälper vi till!

Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.

Thomas Ohlsson, jaktvårdskonsulent

Thomas.ohlsson@jagareforbundet.se

010-584 79 58

 

Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent

Louise.gardefalk@jagareforbundet.se

010-584 78 47